Vedtægter

FOR SYDVESTJYSK FODBOLD SAMARBEJDE

1. Navn
1.1.    Foreningens navn er Sydvestjysk Fodbold Samarbejde (herefter SFS)

2. Formål
2.1.    at fremme fodboldspillet i Sydvestjylland og højne niveauet indenfor børne- og ungdomsfodbolden fra U19 og nedefter i hele det sydvestjyske område, således at sydvestjysk fodbold kan være med til at præge dansk fodbold på en positiv måde.
2.2.    at kunne tilbyde vore fodboldspillere og -ledere på alle niveauer gode oplevelser for at motivere begge parter til at blive i fodboldens verden længst muligt.

3. Repræsentantskabet, kompetence, sted og indkaldelse
3.1.  Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle anliggender vedrørende SFS inden for nærværende vedtægters fastsatte grænser.
3.2.  Repræsentantskabet består af to repræsentanter fra hver af de klubber, der er medlem af SFS. Disse repræsentanter udpeges af de enkelte klubber. Der henstilles til at repræsentanterne er ledere/beslutningstagere i klubben.
3.3.  En klub der ønsker at blive medlem af SFS kan af udvalget godkendes på førstkommende møde.
3.4.  En klub der ønsker at udtræde af SFS skal skriftligt meddele dette til udvalget.
3.5.  Der afholdes årligt mindst et ordinært repræsentantskabsmøde.
3.6.  Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i forbindelse med en hjemmekamp hos EfB.
3.7.  Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af udvalget ved mail til hver enkelt klub.
3.8.  Indkaldelsen til ordinært repræsentantskabsmøde er mindst 14 dage før.
3.9.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når udvalget eller en tredjedel af klubberne begærer dette.
3.10.   Fremkommer der begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal udvalget indkalde til dette senest fire uger efter begæringens modtagelse.
3.11.   Indkaldelsen skal ske ved mail til hver enkelt klub. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel.

4. Repræsentantskabet, dagsorden og dirigent.
4.1.  Repræsentantskabsmøder ledes af en dirigent, som godkendes af de fremmødte.
4.2.  Dirigenten behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet.
4.3.  Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:

1.1.  Valg af dirigent.
1.2.  Præsentation af det til enhver tid siddende udvalg
1.3.  Udvalgets beretning for perioden siden sidste repræsentantskabsmøde.
1.4.  Præsentation af økonomiske forhold for SFS.
1.5.  Orientering fra EfB Elite A/S.
1.6.  Behandling af eventuelle indkommende forslag fra repræsentantskabet.
1.7.  Valg af medlemmer til udvalget.
1.8.  Program for det kommende år.
1.9.  Eventuelt.

5. Repræsentantskabet, stemmeret og beslutninger
5.1.    Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af klubberne er repræsenteret på repræsentantskabsmødet.
5.2.    På repræsentantskabsmødet træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af disse vedtægter.
5.3.    Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om SFS’s opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte repræsentanter stemmer herfor.

6. Sydvestjysk Fodbold Samarbejde Udvalget
6.1.    Repræsentantskabet vælger otte medlemmer til udvalget, således at der er to for hver af de fire geografiske områder, som omfattes af SFS.
6.2.    Det tilstræbes, at de to klubber, der vælges for hver geografiske område, skal være fra henholdsvis en stor klub og en fra en lille klub.
6.3.    Hvem der er en stor klub, og hvem der er en lille klub afgør områderne (Nord, Syd, Øst og Vest) selv på deres årlige møde.
6.4.    Medlemmerne af Udvalget vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Så vidt muligt er der en på valg hvert år i områderne.
6.5.    Når et medlem af udvalget, uanset årsag, forlader udvalget i valgperioden, vælger de øvrige udvalgsmedlemmer selv en suppleant for det afgående medlem, der så vidt det er muligt skal henhøre under samme geografiske område, som det udtrædende medlem.
6.6.    Såfremt repræsentantskabet ikke kan vælge otte medlemmer ud fra kriterierne, som anført i pkt. 7.1, vælger de øvrige udvalgsmedlemmer på førstkommende udvalgsmøde selv et medlem, der så vidt det er muligt skal henhøre under det pågældende geografiske område.

7. Udvalget.
7.1.    Den daglige drift af SFS varetages af udvalget på 10 medlemmer hvoraf to er fra EfB Elite A/S, hvoraf den ene også er formand.
7.2.    EfB Elite A/S udpeger en sekretær fra administrationen til udvalget.
7.3.    Udvalgsmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
7.4.    Dagsordenen for første udvalgsmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:
7.4.1  Godkendelse af forretningsorden for udvalget.
7.5.    Må det udvalgsmedlem, der tillige er formand for udvalget uanset årsag forlade udvalget i valgperioden, skal EfB Elite A/S indsætte en ny.
7.6.    Udvalget træffer afgørelse ved simpelt flertal.
7.7.    Udvalget kan ikke pålægge EfB Elite A/S beslutninger af væsentlig økonomisk eller sportslig karakter.
7.8.    Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov. Alle arbejdsgrupper/ udvalg arbejder under ansvar overfor SFS-udvalget. Eksempelvist kan der under hvert talentcenter/lokalområde nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at koordinere og udbrede kendskabet til SFS.
7.9.      Udvalget kan også til en hver tid indhente faglig ekspertise som enten sidder med til et enkelt udvalgsmøde eller over en længere periode.
7.10.  Ansatte personer i SFS kan sidde med ved møderne, hvis udvalget finder det nødvendigt.

8. Tegningsregel
8.1.    Foreningen tegnes af formanden i SFS samt et bestyrelsesmedlem.

9. Underskrift

10. Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 10. november 2013.